XI. NÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE

XI. národná konferencia o kvalite

Motto: Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti
26. - 27. november 2014 v Bratislave

online prihláška na konferenciu

 pozvanka

Máte záujem zistiť, čo je tajomstvom úspešnosti a výnimočnosti organizácií?
Zaujíma Vás, akými metódami sa zlepšuje zefektívnenie riadenia verejnej správy?
Chcete sa dozvedieť, aké aktivity organizácie realizujú nad rámec svojich povinností a tým sa radia medzi spoločensky zodpovedné?
Čo nové sa chystá pre zlepšovanie kvality vzdelávania vo všetkých druhoch vzdelávacích inštitúcií?

Odpovede na tieto otázky Vám odprezentujú uznávaní vrcholoví manažéri z podnikateľského prostredia, verejnej správy, samosprávy ale aj z oblasti kultúry.

Snahou organizátora i spoluorganizátora konferencie bolo osloviť zaujímavých ľudí a organizácie, ktorí sú niečím výnimoční a svojim prístupom dokážu byť inšpiráciou pre ostatných. Tak ako zaujali títo výnimoční ľudia, nás, tak oslovia určite i Vás, prijmete pozvanie a zúčastníte sa tejto konferencie.

Hlavným cieľom národnej konferencie o kvalite je výmena skúseností formou uvedenia príkladov dobrej praxe ktoré smerujú k výnimočnosti , spoločenskej zodpovednosti a trvalo udržateľnému rozvoju. Ďalším, a nie nepodstatným cieľom je podporiť tradíciu stretávania sa, komunikácie, výmeny informácií  a nadväzovania spolupráce všetkých úrovní súkromného sektora a verejnej správy nielen v Slovenskej republike, ale i v okolitých krajinách. Konferencia je súčasťou plnenia štátnej politiky kvality, ktorá bola schválená v roku 2014 Vládou SR formou Národného programu kvality na roky 2014-2016.

Program konferencie je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť je plenárna a venuje sa informáciám o smerovaní zefektívnenia riadenia a zlepšovania kvality verejnej správy, stratégií dodávateľov v automobilovom priemysle, ako aj aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Druhá časť je zameraná prostredníctvom dvoch sekcií – podnikateľského subjektu a verejnej správy na prezentácie aktivít a projektov, ktoré sú veľmi dobrou inšpiráciou na podnety pre dosiahnutie výnimočnosti  a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Počas priebehu konferencie je vytvorený priestor na diskusie a tak veríme, že táto možnosť bude využitá na vzájomnú výmenu skúsenosti a poznatkov všetkých účastníkov.

Podrobné informácie a pozvánku na konferenciu a kultúrno- spoločenskú akciu ktorá je súčasťou konferencie získate na web stránkach: www.npksr.sk, www.unms.sk, www.cvzp.sk  a v priloženej pozvánke.

Veríme, že vás program oslovil a nájdete si v ňom prednášku, kde získate nové skúsenosti a inšpiráciu, ktoré môžete využiť vo svojej organizácii.