Štandardy a normatívne požiadavky

Štandardy a normatívne požiadavky pre uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR)

Termín: pripravujeme

Miesto konania: Žilina
_______________________________________________________________________________

Trvalý úspech organizácie je daný hlavne jej výkonnosťou a schopnosťou ďalšieho efektívneho fungovania. Konanie organizácie vo vzťahu k spoločnosti, v ktorej pôsobí, a vo vzťahu k jej vplyvu na životné prostredie, t.j. spoločensky zodpovedné správanie organizácie, sa stalo kľúčovou súčasťou merania jej celkovej výkonnosti a schopnosti ďalšieho efektívneho fungovania.
Medzinárodná norma ISO 26000 poskytuje usmernenie k spoločenskej zodpovednosti pre všetky typy organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť alebo sídlo pôsobnosti.

V nadväznosti s uvedeným, cieľom školenia je:
• pochopenie usmernení normy ISO 26000 – „Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti";
• osvojenie si praktických návykov pri:
   - presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti v organizácii,
   - identifikovaní, stanovovaní a hodnotení kľúčových oblastí a tém spoločenskej zodpovednosti,
   - integrácii spoločenskej zodpovednosti do činnosti organizácie,
   - zavádzaní auditovania a hodnotenia spoločenskej zodpovednosti v organizácii.

FORMA ŠKOLENIA
Prednášky (k ISO 26000); Workshopy; prezentácie výsledkov; diskusie.

POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKA
Špeciálne požiadavky na účastníkov sa nevyžadujú.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Všetci záujemcovia o implementáciu spoločenskej zodpovednosti organizácií - verejná správa aj súkromný sektor.

_____________________________________________________________________________________