Model vynimocnosti EFQM

Model výnimočnosti EFQM a samohodnotenie

Termín: pripravujeme

Miesto konania: Žilina
_____________________________________________________________________________

CIEĽ ŠKOLENIA
Poskytnúť informácie o modeli výnimočnosti EFQM ako nástroja pre sprehľadnenie a zefektívnenie riadenia procesov a tým zlepšenia riadenia celej organizácie.
Zvládnuť metodiku modelu výnimočnosti EFQM a samohodnotenia ako nástroja na:
• uplatnenie koncepcií (princípov) komplexného manažérstva kvality,
• hodnotenie podľa súboru kritérií, ktoré sú akceptované v celej Európe,
• samohodnotenie založené na faktoch,
• prepojenie medzi cieľmi, podpornými stratégiami a procesmi organizácie,
• identifikáciu silných stránok organizácie a námetov na zlepšenie,
• zlepšovanie zamerané na slabé miesta,
• vzdelávanie zamestnancov v organizácii,
• diagnostiku a meranie výkonnosti,
• pravidelné hodnotenie trendov výkonnosti zamestnancov,
• pravidelné hodnotenie merania spokojnosti všetkých zainteresovaných strán,
• dosiahnutie zhody v riadení zmien potrebných pre zlepšovanie organizácie,
• presadzovanie dobrých výsledkov v rámci rôznych častí organizácie,
• presadzovanie spoločenskej zodpovednosti organizácie,
• podporu tímovej práce a entuziazmu medzi zamestnancami, ich zainteresovaním do procesov zlepšovania organizácie,
• smerovanie pokroku za účelom dosahovania výnimočnej úrovne.

Po absolvovaní školenia účastníci zvládnu metodiku modelu kvality, spracovanie samohodnotiacej správy vrátane bodového hodnotenia.

CIEĽOVÁ SKUPINA
záujemcovia o implementáciu modelu výnimočnosti EFQM, záujemcovia o účasť v Národnej cene SR za kvalitu, vrcholový a stredný manažment, manažéri kvality zo všetkých typov organizácií – súkromného sektora aj organizácie verejnej správy, ktorí majú záujem o zefektívnenie riadenia organizácie.

__________________________

Pozvánka
Záväzná prihláška online