Model CAF a samohodnotenie

Model CAF a samohodnotenie

Termín: pripravujeme

Miesto konania: Žilina
_____________________________________________________________

CIEĽ ŠKOLENIA
Zvládnuť metodiku modelu CAF a samohodnotenia ako nástroja na:
• hodnotenie podľa súboru kritérií, ktoré sú akceptované v celej Európe,
• samohodnotenie založené na faktoch,
• prepojenie medzi cieľmi, podpornými stratégiami a procesmi organizácie,
• zlepšovanie zamerané na slabé miesta,
• vzdelávanie zamestnancov v organizácii,
• diagnostiku a meranie výkonnosti,
• pravidelné hodnotenie trendov výkonnosti zamestnancov,
• dosiahnutie zhody v riadení zmien potrebných pre zlepšovanie organizácie,
• presadzovanie dobrých výsledkov v rámci rôznych častí organizácie,
• podporu tímovej práce a entuziazmu medzi zamestnancami, ich zainteresovaním do procesov zlepšovania organizácie,
• smerovanie pokroku za účelom dosahovania výnimočnej úrovne.

Po absolvovaní školenia účastníci zvládnu metodiku modelu kvality, spracovanie samohodnotiacej správy vrátane bodového hodnotenia.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Organizácie verejnej správy.

______________________________________________________________________

Pozvánka
Záväzná prihláška online