Organizačné pokyny

Manažér spoločenskej zodpovednosti

Miesto konania:
Bratislavská akadémia, s.r.o., Komárnická 11, 821 03 Bratislava – Ružinov (zasadačka) - MAPA

Doprava:
individuálna
Spojenie z Hlavnej stanice si môžete vyhľadať na stránke:
http://imhd.zoznam.sk/ba/planovac-cesty-vyhladanie-spojenia.html

Prihlášky: Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr 3. 4. 2015 e-mailom na adresu: cvzp@cvzp.sk alebo vyplnením online formulára

Účastnícky poplatok:
Je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa z položiek: 

 Celý kurz   

Pre členov CVZP:
základná cena: 390 EUR + 20% DPH (78 EUR)
cena spolu: 468 EUR
Pre nečlenov CVZP:
základná cena: 433,33 EUR + 20% DPH (86,67 EUR)
cena spolu: 520 EUR
 1. blok

Pre členov CVZP:
základná cena: 232,50 EUR + 20% DPH (46,50 EUR)
cena spolu: 279 EUR
Pre nečlenov CVZP:
základná cena: 258,33 EUR + 20% DPH (51,67 EUR)
cena spolu: 310 EUR 
 2. blok

Pre členov CVZP:
základná cena: 183,75 EUR + 20% DPH (36,75 EUR)
cena spolu: 220,50 EUR
Pre nečlenov CVZP:
základná cena: 204,17 EUR + 20% DPH (40,83 EUR)
cena spolu: 245 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, študijný materiál, občerstvenie, honorár lektorov, prenájom miestnosti).

Stravovanie:
Individuálne, možnosť stravovať sa v blízkom okolí.

Ubytovanie:
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci individuálne. Možnosti ubytovania v blízkom okolí:
Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, www.hotelbratislava.sk
Hotel Junior Bratislava, Drieňová 5228/15, www.juniorhotel.sk 

Spôsob úhrady:
Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet: ČSOB a.s.
IBAN: SK60 7500 0000 0040 1937 1088
BIC: CEKOSKBX
VS: 10015
KS: 0308

Kontaktné údaje:
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.
Na hlinách 56, 917 01 Trnava
e-mail: cvzp@cvzp.sk
tel: 0948 491 801
IČO: 42348536
DIČ: 2023962809
IČ DPH: SK2020673490

Daňový doklad Vám bude zaslaný v zákonnej lehote.

Zaradenie účastníkov do kurzu bude podľa dátumu zaslaných prihlášok. V prípade, že nebude možné z kapacitných dôvodov Vaše zaradenie, vyrozumieme Vás písomne alebo telefonicky a ponúkneme náhradný termín. V opačnom prípade účasť na kurze nepotvrdzujeme!