Obsahová náplň kurzu

Manažér spoločenskej zodpovednosti

1. SÚSTREDENIE (1. BLOK)

 

1. Úvod do problematiky Spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR)
 • Potreba uplatňovania CSR v organizáciách
 • Základné pojmy, vývoj a história, podstata
 • Prístupy CSR, tri piliere CSR
 • Prínosy CSR a bariéry pri implementácii CSR
 • Súčasný stav uplatňovania CSR v SR, ČR, Európe
 • Organizácie podporujúce činnosť CSR a ich aktivity
08,30 – 09,00 - registrácia účastníkov
09,00 – 12,00 - odborný program

12,00 – 13,00 - obedňajšia prestávka
13,00 – 17,00 - odborný program
 
2. CSR ako súčasť stratégie a riadenia organizácie
 • Podstata stratégie a riadenia organizácie ako súčasť CSR
 • Úloha vodcov v CSR
 • Stakeholders (zainteresované stany) a ich postavenie v rámci CSR
08,30 – 12,00 - odborný program
12,00 – 13,00 - obedňajšia prestávka

13,00 – 16,30 - odborný program
 

3. Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

 • Význam firemnej kultúry v praxi organizácie
 • Poznanie firemnej kultúry organizácie a formovanie kultúry spoločenskej zodpovednosti
 • Riadenie ľudských zdrojov, rozvoj, motivácia
 • Etika v podnikaní
 • Firemná komunikácia (interná, externá)
08,30 – 12,00 - odborný program
12,00 – 13,00 - obedňajšia prestávka

13,00 – 16,03 - odborný program
16,30 – ukončenie sústredenia

2. SÚSTREDENIE (2. BLOK)

 

4. Štandardy a normatívne požiadavky pre uplatňovanie CSR
 • Medzinárodné dokumenty vzťahujúce sa k CSR – Európa 2020, Zelená kniha, OECD...
 • Medzinárodné normy podporujúce uplatňovanie CSR (základný prehľad)
 • Normy vzťahujúce sa k CSR
 • Auditovanie a hodnotenie CSR
09,00 – 12,00 - odborný program
12,00 – 13,00 - obedňajšia prestávka

13,00 – 17,00 - odborný program
 
5. Model Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť (NCSRSZ) a postup jeho implementácie
 • Podstata modelov komplexného manažérstva kvality – súčasť prístupov k modelu NCSRSZ
 • Model NCSRSZ a spôsob jeho hodnotenia
 • Postupnosť krokov pri implementácii modelu NCSRSZ
 • NCSRSZ – Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
08,30 – 12,00 - odborný program
12,00 – 13,00 - obedňajšia prestávka

13,00 – 16,30 - odborný program
16,30 – ukončenie sústredenia

3. SÚSTREDENIE (3. BLOK)

 

6. Praktické ukážky implementácie CSR
 • Prípadová štúdia v oblasti CSR (v skupinách)
 • Ukážka príkladov a praktické skúsenosti zo CSR v organizáciách, riadená diskusia
09,00 – 12,00 - odborný program
12,00 – 13,00 - obedňajšia prestávka

13,00 – 17,00 - odborný program
 
7. Záverečná skúška
 • Obhajoba záverečnej práce
 • Písomný test
08,30 – 14,00 – záverečná skúška
14,00 – ukončenie kurzu

 

Úspešný absolvent celého kurzu (všetkých troch sústredení) získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér spoločenskej zodpovednosti.

Poznámka:
1. blok a 2. blok kurzu je možné absolvovať aj samostatne. V prípade záujmu zúčastniť sa iba niektorého z týchto dvoch blokov je potrebné svoj záujem vyznačiť v záväznej prihláške. Absolvent následne získa potvrdenie o absolvovaní s uvedením témy, ktorej sa zúčastnil.