Organizačné pokyny

Implementácia modelu CAF a Externá spätná väzba

Miesto konania:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Doprava:
individuálna

Prihlášky:
Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr 18. 3. 2015 e-mailom na adresu: cvzp@cvzp.sk alebo vyplením online prihlášky

Účastnícky poplatok:
Je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa z položiek:

1 účastník:
základná cena: 210 EUR
20% DPH: 42 EUR
cena spolu: 252 EUR

2 a viac účastníkov z jednej organizácie (poplatok za osobu):
základná cena: 189 EUR
20% DPH: 37,80 EUR
cena spolu: 226,80 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, študijný materiál, občerstvenie, honorár lektora, prenájom miestnosti).

Poznámka: Pre členov CVZP, o.z. je 10% zľava z účastníckeho poplatku.

Stravovanie:
V cene je zahrnuté občerstvenie, obed si účastníci zabezpečujú individuálne!

Ubytovanie:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne!

Spôsob úhrady:
Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet: ČSOB a.s.
IBAN: SK60 7500 0000 0040 1937 1088
BIC: CEKOSKBX
VS: 30015
KS: 0308

Kontaktné údaje:
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.
Na hlinách 56, 917 01 Trnava
e-mail: cvzp@cvzp.sk 
IČO: 42348536
DIČ: 2023962809
IČ DPH: SK2020673490

Daňový doklad Vám bude zaslaný v zákonnej lehote.

Zaradenie účastníkov do kurzu bude podľa dátumu zaslaných prihlášok. V prípade, že nebude možné z kapacitných dôvodov Vaše zaradenie, vyrozumieme Vás písomne, telefonicky alebo faxom a ponúkneme náhradný termín. V opačnom prípade účasť na kurze nepotvrdzujeme!