Implementácia modelu CAF

Implementácia modelu CAF a Externá spätná väzba

  Program kurzu a časový harmonogram  Organizačné pokyny a účastnícky poplatok 


Školenie určené pre organizácie verejnej správy, ktoré:

• majú záujem implementovať model CAF
• implementujú model CAF a majú záujem o Externú spätnú väzbu modelu CAF
• majú záujem o ďalšie zlepšovanie
• majú záujem o preverenie správnej implementácie modelu CAF vo svojej organizácii
• majú záujem o získanie medzinárodne uznávaného titulu „Efektívny používateľ modelu CAF"

ODBORNÝ GARANT
Ing. Imrich Žigo – metodik, lektor a vedúci hodnotiteľ pre model CAF a Externej spätnej väzby modelu CAF

Každý účastník obdrží odbornú publikáciu:
Paulová, I.: Komplexné manažérstvo kvality, Wolters Kluwer, 2014, 2. aktualizované vydanie, s. 164, ISBN 978-80-8168-083-0