Externá spätná väzba

Externá spätná väzba modelu CAF

Termín: pripravujeme

Miesto konania:
_____________________________________________________________________________________

CIEĽ ŠKOLENIA
Zvládnuť metodiku Externej spätnej väzby modelu CAF ako nástroja na:
• hodnotenie podľa súboru kritérií, ktoré sú akceptované v celej Európe,
• poskytnutie pridanej hodnoty implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy,
• podporu kvality implementácie modelu CAF a jeho efektu na organizáciu,
• zlepšovanie zamerané na slabé miesta,
• propagovanie preskúmania kolegami a bench learningu,
• presadzovanie dobrých výsledkov v rámci rôznych častí organizácie,
• podporu tímovej práce a entuziazmu medzi zamestnancami, ich zainteresovaním do procesov zlepšovania organizácie,
• smerovanie pokroku za účelom dosahovania výnimočnej úrovne.

Po absolvovaní školenia účastníci zvládnu metodiku externej spätnej väzby modelu CAF, spracovanie dokumentov a dotazníkov.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Organizácie verejnej správy.

POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKA
Absolvovanie dvojdňového školenia Model CAF, resp. znalosť modelu CAF. Ide o nadväzujúce školenie, kde je nevyhnutné poznať model CAF.

_____________________________________________________________________________________

Pozvánka na stiahnutie
Záväzná prihláška online