Školenia

ŠKOLENIA 2017

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM A SAMOHODNOTENIE
Školenie je určené najmä pre podnikateľské subjekty, ale aj pre organizácie verejnej správy, ako aj pre záujemcov o implementáciu modelu výnimočnosti EFQM v organizácii, pre záujemcov o účasť v Národnej cene SR za kvalitu, vrcholový a stredný manažment, manažérov kvality zo všetkých typov organizácií, ktorí majú záujem o zefektívnenie riadenia organizácie.

MODEL ZET – MODEL SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI ORGANIZÁCIÍ
Školenie je určené pre organizácie podnikateľského subjektu, ale aj verejnej správy a pre osoby so záujmom získať:
• vedomosti o prístupoch k uplatňovaniu spoločenskej zodpovednosti a spôsobe jej hodnotenia pomocou modelu ZET, ktorý je zároveň metodikou pre Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť,
• informácie o implementácii konkrétneho modelu a spôsobe spracovania samohodnotiacej správy k modelu ZETa spôsobe jeho hodnotenia.

MODEL CAF A SAMOHODNOTENIE
Školenie je určené pre organizácie verejnej správy. Cieľom školenia je zvládnuť metodiku modelu CAF a samohodnotenia ako nástroja na:
• hodnotenie manažérstva kvality podľa súboru kritérií, ktoré sú akceptované v celej Európe,
• samohodnotenie organizácie založené na faktoch,
• prepojenie medzi cieľmi, podpornými stratégiami a procesmi organizácie,
• zlepšovanie zamerané na slabé miesta,
• vzdelávanie zamestnancov v organizácii,
• diagnostiku a meranie výkonnosti,...

EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF
Školenie je určené pre organizácie verejnej správy. Cieľom školenia je zvládnuť metodiku Externej spätnej väzby modelu CAF ako nástroja na:
• hodnotenie podľa súboru kritérií, ktoré sú akceptovanév celej Európe,
• poskytnutie pridanej hodnoty implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy,
• podporu kvality implementácie modelu CAF a jeho efektu na organizáciu,...

ŠTANDARDY A NORMATÍVNE POŽIADAVKY PRE UPLATŇOVANIE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI ORGANIZÁCIÍ (CSR)
Školenie je určené všetkým záujemcom o implementáciu spoločenskej zodpovednosti organizácií - verejná správa aj súkromný sektor. Cieľom školenia je pochopenie usmernení nor-my ISO 26000 – „Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti" a osvojenie si praktických návykov pri presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti v organizácii, identif kovaní, stanovovaní a hodnotení kľúčových oblastí a tém spoločenskej zodpovednosti, integrácii spoločenskej zodpovednosti do činnosti organizácie, zavádzaní auditovania a hodnotenia spoločenskej zodpovednosti v organizácii.

MANAŽÉR SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
Školenie je určené pre všetkých so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti manažérstva spoločenskej zodpovednosti. Absolvent si osvojí prístupy a podstatu súčasného vnímania spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR). Je schopný samostatne uplatňovať CSR. Získa vedomosti a zruč-nosti na implementáciu CSR do organizácie. Bude spôsobilý implementovať model ZET – model spoločenskej zodpovednosti v SR v rámci Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.