Poslanie, vízia a hodnoty

Poslanie:
Svojimi aktivitami podporovať neustále zlepšovanie, inšpirovať a pomáhať organizáciám k výnimočnosti, spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti.

Vízia:
Byť jednou z popredných organizácií na trhu v realizácii vzdelávacích, poradenských a projektových činností v oblasti komplexného manažérstva kvality a súvisiacich aktivít. Presadzovať a podporovať myšlienku výnimočnosti organizácií, ich trvalej udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti a vytvárať priestor pre zdieľanie dobrej praxe medzi organizáciami.

Hodnoty:
Etika – dodržiavanie etických princípov a noriem správania sa, čestné, spravodlivé a morálne jednanie s partnermi

Transparentnosť
- otvorené a čestné poskytovanie relevantných informácií o našich aktivitách a ich dopadoch na zainteresované strany a celú spoločnosť

Zodpovedné zaobchádzanie s informáciami
- dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zneužívania informácií, nepredávanie dôverných informácií tretím stranám

Partnerstvo a dôvera
- základom našich vzťahov s partnermi je vzájomná dôvera, úcta a rešpekt

Úcta k človeku
– dodržiavanie ľudských práv, ochrana zdravia a životného prostredia

Odmietanie korupcie
– legitímne vzťahy a ich využívanie s inými organizáciami, prijímanie iba tých ponúk a výhody, ktoré slúžia k legitímnemu obchodnému účelu, nie ako prostriedok získania neprípustných výhod