Poslanie, vízia a hodnoty

Poslanie:

Svojimi aktivitami podporovať neustále zlepšovanie, inšpirovať a pomáhať organizáciám k výnimočnosti, spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti.

Vízia:

Byť jednou z popredných organizácií na trhu v realizácii vzdelávacích, poradenských, prezentačných a projektových činností v oblasti dosahovania výnimočností organizácií s dôrazom na ich spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť. Presadzovať a podporovať myšlienku výnimočnosti organizácií, ich trvalej udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti a vytvárať priestor pre zdieľanie dobrej praxe medzi organizáciami nielen podnikateľského subjektu ale aj verejnej správy.

Hodnoty:

Etika - dodržiavanie etických princípov a noriem správania sa, čestné, spravodlivé a morálne jednanie s partnermi.

Transparentnosť - otvorené a čestné poskytovanie relevantných informácií o našich aktivitách a ich dopadoch na zainteresované strany a celú spoločnosť.

Zodpovedné zaobchádzanie s informáciami - dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zneužívania informácií, nepredávanie dôverných informácií tretím stranám.

Partnerstvo a dôvera - základom našich vzťahov s partnermi je vzájomná dôvera, úcta a rešpekt.

Úcta k človeku - dodržiavanie ľudských práv, rešpektovanie jeho názorov, ochrana zdravia a životného prostredia.

Odmietanie korupcie - legitímne vzťahy a ich využívanie s inými organizáciami, prijímanie iba tých ponúk a výhody, ktoré slúžia k legitímnemu obchodnému účelu, nie ako prostriedok získania neprípustných výhod.