O nás

Predstavenie Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.:

Občianske združenie Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické záujmové združenie občanov a právnických osôb.

Bolo založené s cieľom:

združovať členov a podporovať občianske iniciatívy a činnosť nielen členov združenia v oblasti zvýšenia povedomia výnimočnosti organizácií a spoločenskej zodpovednosti organizácií,

podporovať aktivity a systémový prístup organizácií ktoré majú záujem byť spoločensky zodpovedné vrátane firemnej kultúry a etiky v podnikaní a riadení organizácii akéhokoľvek typu a veľkosti (vrátane organizácií verejnej správy),

podporovať implementáciu modelu podnikateľskej výnimočnosti (EFQM model výnimočnosti) v organizáciách verejného a súkromného sektora (vrátane samohodnotenia a uplatňovania benchmarkingu) s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť a byť prospešný pre spoločnosť,

podporovať implementáciu modelu CAF v organizáciách verejného sektora (vrátane samohodnotenia a uplatňovania benchmarkingu), modelu, ktorý je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre zefektívnenie riadenia organizácie s dôrazom na spokojnosť občanov a všetkých zainteresovaných strán,

CVZP, o.z. pôsobí na slovenskom trhu síce len od roku 2013, avšak jej predstavitelia pôsobia vo vzdelávacích, poradenských a hodnotiteľských projektoch modelov výnimočnosti a problematiky spoločenskej zodpovednosti organizácií už viac ako 20 rokov. Ide o skúsených a medzinárodne uznávaných manažérov a odborníkov v danej oblasti v súkromnom sektore, ale aj verejnej správy.

Hlavnou činnosťou združenia je poskytovať poradenské, vzdelávacie, informačné, organizačné a iné dohodnuté služby, konzultácie, expertíznu, publikačnú činnosť (združenie je partnerom československého odborného časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ), riešením projektov, organizovaním konferencií a inou vhodnou činnosťou súvisiacou s poslaním združenia.