O nás

Občianske združenie Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické záujmové združenie občanov a právnických osôb.

Bolo založené s cieľom:

  1. združovať členov a podporovať občianske iniciatívy a činnosť členov združenia v oblasti zvýšenia povedomia výnimočnosti organizácií s dôrazom na kvalitu produktov a služieb a zodpovedného podnikania,
  2. podporovať implementáciu modelu výnimočnosti EFQM v organizáciách verejného a súkromného sektora (samohodnotenie, benchmarking) s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť a dosiahnuť výnimočnosť,
  3. podporovať implementáciu modelu CAF v organizáciách verejného sektora (samohodnotenie, benchmarking), modelu, ktorý je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti,
  4. podporovať program spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) vrátane firemnej kultúry a etiky v podnikaní.

CVZP pôsobí na slovenskom trhu vzdelávania síce len od roku 2013, avšak jej predstavitelia pôsobia vo vzdelávacích a hodnotiteľských projektoch v oblasti kvality a modelov výnimočnosti už viac ako 20 rokov. Hlavnou činnosťou združenia je poskytovať poradenské, vzdelávacie, informačné, organizačné a iné dohodnuté služby formou vzdelávania, konzultácií, expertíznou, vydavateľskou činnosťou, samohodnotením, riešením projektov alebo inou vhodnou činnosťou súvisiacou s poslaním združenia.