Ľubomír Plai

Ľubomír Plai

Ľubomír Plai

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 1992-1994
• Dvojročné nadstavbové štúdium medzinárodného práva a práva medzinárodných vzťahov
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1976-1980
• Vedecké informácie, knihoveda a angličtina
_________________________________________________________________________

PRAX – priebeh zamestnaní

Člen Riadiaceho výboru pre reformu štátnej služby, Úrad vlády Slovenskej republiky, 2013 -
Člen Zboru expertov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (Národný projekt Centrum sociálneho dialógu), 2010 - 2014
Prednosta, Mestská časť Bratislava – Lamač, 2007- 2009
Predseda, Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky, 2002 - 2006
Starosta, Mestská časť Bratislava – Lamač, 1999 - 2002
Riaditeľ, PIU PHARE projekt Technickej pomoci reforme verejnej správy v Slovenskej republike, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 1997-1999
__________________________________________________________________________________

Odborné vedomosti a skúsenosti z praxe

Riadenie štátnej služby na celoštátnej úrovni a riadenie samosprávy na úrovni obce
Predseda Úradu pre štátnu službu Slovenskej republiky (2002 – 2006)
Starosta mestskej časti Bratislava - Lamač (1999-2002)
Prednosta miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač (2007- 2009)
Riadenie konfliktu záujmov vo verejnej správe (lektor OECD)
Podpredseda Výboru OECD pre verejnú správu (Public Governance Committee) (2005-2006)

Riadenie programov reformy administratívy v Slovenskej republike:
Riaditeľ projektu hĺbkovej analýzy verejnej správy v Slovenskej republike (1995 - 1996)
Riaditeľ projektovej implementačnej jednotky Phare Technická pomoc reforme verejnej správy v Slovenskej republike (1997-1999)

Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe (autor akreditovaného vzdelávacieho kurzu 2008)
Programové a projektové riadenie (programové riadenie štátnej služby, praktická realizácia projektov Akčného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Lamač)
Expertízy v oblasti administratívnej reformy, modernizácie verejnej správy a cezhraničnej spolupráce
Regulatórna reforma a znižovanie administratívnej záťaže (spoluautor publikácie Rozumná regulácia)
Implementácia spoločného systému hodnotenia kvality CAF (Common Assessment Framework) v organizáciách verejnej správy (národný korešpondent CAF za SR v sieti EUPAN (European Union Public Administration Network)
Decentralizácia a prenos kompetencií na územnú samosprávu
Právne analýzy podmienok pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej charte miestnej samosprávy
Právne analýzy a inštitucionálny rámec pre pristúpenie Slovenskej republiky k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi územnej samosprávy
Expertízy v oblasti právnych základov samosprávy vyšších územných celkov (regionálnej samosprávy)

Iné vedomosti:
• Programové a projektové riadenie, práca s PC na úrovni ECDL
• Praktické vedomosti o organizácii a reforme verejnej správy a osobitne štátnej služby
• Vedomosti o administratívnych štruktúrach na úrovni územnej samosprávy a štátnej správy
• Praktické vyše 12-ročné skúsenosti s organizačným a inštitucionálnym rozvojom a budovaním administratívnych štruktúr vo verejnej správe a osobitne v štátnej službe
• Riadiace, komunikačné a interpersonálne zručnosti a skúsenosti v oblasti formovania a rozvíjania pracovných tímov
• Praktické skúsenosti s aplikáciou systému hodnotenia kvality CAF vo verejnej správe
• Business Process Reengineering v organizáciách verejnej správy
• Plánovanie, príprava a vykonanie auditu výkonnosti vo verejnom sektore (certifikát European Academy, Berlin z roku 2012)
• Zlepšovanie podnikateľského prostredia z pohľadu zamestnávateľov
• Aplikácia CSR (Corporate Social Responsibility) v podnikateľskom sektore
• Znižovanie administratívnej záťaže, Lepšia regulácia, sociálny dialóg
• Zahraničné skúsenosti z pôsobenia v OECD, Rade Európy a EUPAN.

__________________________________________________________________________________

Doplňujúce informácie

Členstvá:

• Podpredseda Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky, 2014 -
• Vedúci Strategickej skupiny Rady národného programu kvality Slovenskej republiky 2014 –
• Zástupca ÚNMS SR v EIPA (European Institute of Public Administration) a v EUPAN (European Public Administration Network), pracovné skupiny IPSG (Inovative Public Services Group) a CAF, 2013 -
• Predseda Fóra občanov Slovenska (SK.FORUM), občianske združenie zamerané na efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí, 2006 –
• Člen Rady Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave, 2000 – 2006
• Podpredseda Výboru OECD pre verejnú správu ( Public Governance Committee), 2005-2006
• Člen Výboru poradcov Rady Európy pre cezhraničnú spoluprácu, 2001-2002
• Zástupca v Kongrese miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy v Štrasburgu, Francúzsko, 1999-2002
• Lektor Špeciálneho prípravného programu pre Štrukturálne fondy, 2000 – 2001
• Podpredseda Slovensko – poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu 1996 – 1999
• Podpredseda Osobitného výboru Rady Európy pre cezhraničnú spoluprácu, 1993 - 1999