Jaromíra Vaňová

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

2013 - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Docent v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo
_____________________________________________________________________

PRAX – priebeh zamestnaní

2004 – doteraz
Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
Vysokoškolská učiteľka v predmetoch: Ekonomická analýza, Kalkulácie a ceny, Podnikové hospodárstvo, Firemná kultúra, Ekonomika výroby nekovových materiálov, Manažment podniku, Základy manažmentu, Marketingové stratégie
Riešenie výskumných projektov VEGA, KEGA
lektorovanie kurzov pre podnikateľské subjekty z oblasti ekonomiky a manažmentu

1995 – 2004
SLSP, a. s. Bratislava
Manažér pobočky, člen projektového tímu, vedúca oddelenia
Manažér pobočky Sereď (2003 -2004), vedenie ľudí, riadenie podriadených filiálok, starostlivosť o klientov, poskytovanie služieb a predaj produktov banky, posudzovanie profitability a ekonomické analýzy zvereného segmentu klientov
Člen projektového tímu transformačného projektu Reštrukturalizácia pobočiek (2001 – 2003), koordinácia projektu, projektové riadenie, analýzy siete, profitability a organizácie pobočiek, návrhy na riešenie,
Vedúca oddelenia riadenia a administratívy, MsP Trnava (2000 – 2001), zodpovednosť za právne a personálne činnosti na pobočke,
Vedúca oddelenia sporožírových účtov MsP Trnava (1995 – 2001)
Lektorská činnosť z oblasti predajných zručností, zavádzania nových produktov

1986 – 1995
Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Vysokoškolská učiteľka, výskumná pracovníčka - vyučovanie ekonomických a manažérskych predmetov
Vedenie diplomových prác
Riešenie výskumných projektov

1981 – 1986
Stredné odborné učilište strojárske, Trnava
učiteľka - vyučovanie ekonomických predmetov
__________________________________________________________________________________

Odborné vedomosti a skúsenosti z praxe

2015 - posudzovateľka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

2008 medzinárodný vzdelávací systém EBC*L (Europen Business Competence* Licence) úroveň A, Kuratorium Wirtshaftskompetenz für Europa e. V., certifikát úrovne A, certifikát trénera

1998-2000 dištančné štúdium „Bankový manažment" – Inštitút bankového vzdelávania NBS, Bratislava, ukončené záverečnou skúškou, osvedčenie

1993 špecializačný kurz „Daňové poradenstvo" – Ústav ďalšieho vzdelávania ekonómov a manažérov EU v Bratislave, osvedčenie.

1992 (4 týždne) - kurz a seminár pre trénerov „Riadenie podnikov v trhovom hospodárstve" – Carl Duisberg Gesellschaft e. V., Deutschland, certifikát.

__________________________________________________________________________________

Doplňujúce informácie

Členstvá:
Členstvo v profesijných organizáciách:
Slovenská akadémia manažmentu – klub manažérov
Komitét pre vedecké riadenie ZSVTS
SAPRIA – Slovenská asociácia procesného riadenia
Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Fórum manažéra
Členka Komisie pre školstva a vzdelávania mesta Trnava