Jana Štefánková

Ing. Jana štefánková, Ph.D.

Ing. Jana štefánková, Ph.D.

2/2017 - Doteraz

Odborný referent – kancelária predsedu TTSK
oddelenie medzinárodných vzťahov, komunikácie a protokolu, Trnavský samosprávny kraj, Odvetvie hospodárstva: verejná správa

1/2015 - 1/2017

Vedúca   útvaru medzinárodných vzťahov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava, www.stuba.sk, Odvetvie hospodárstva: školstvo,   verejná správa

2006 - 1/2015

Vedúca   odboru akademických činností
Materiálovotechnologická fakulta STU   so sídlom v Trnave, Paulínska 16 Trnava, www.mtf.stuba.sk, Odvetvie hospodárstva: školstvo, verejná správa

1998 - 2006

Vedúca pedagogického oddelenia
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16 Trnava, www.mtf.stuba.sk, Odvetvie hospodárstva: školstvo, verejná správa

1997 - 1998

Zástupca riaditeľa Finančného odboru KR PZ, radca- rozpočet
Krajské riaditeľstvo PZ SR, Kollárova 30, Trnava, Odvetvie hospodárstva: štátna správa

1991 - 1997

Samostatný odborný ekonóm
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trnava, Odvetvie hospodárstva: štátna správa

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

2009 - 2014

Vysokoškolské štúdium v študijnom odbore 6208V038 Management a ekonomika, študijný   program P6208 Ekonomika a management, získaný akademický titul „Ph.D." (philosophiae   doctor)
Názov dizertačnej práce: „Modely kompetentností a ich uplatnenie v podmienkach univerzitného manažmentu", Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Česká republika), Fakulta managementu a ekonomiky

2000 - 2002

Doplňujúce pedagogické štúdium
Slovenská technická univerzita, Bratislava

1986 - 1990

Vysokoškolské štúdium v študijnom odbore Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, získaný   akademický titul „ Ing." (inžinier)
Strojárskotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY V OBLASTI MANAŽÉRSTVA KVALITY

2016 - súčasnosť

Posudzovateľská činnosť v rámci súťaže Národnej ceny SR za kvalitu (model CAF) vyhlasovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

2017 – súčasnosť

Posudzovateľská činnosť v rámci súťaže Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť (model ZET) vyhlasovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

2007

Posudzovateľská činnosť v rámci projektu koordinovaného MŠ SR LA7271-HCTA C.1.3.1., Metodika CAF a príprava samohodnotenia, školenie pre Ministerstvo školstva, vysoké školy a univerzity

Členka CAF tímu Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, STU Bratislava

2007 - 2015

Monitorning spokojnosti vybraných cieľových skupín- zamestnanci, študenti, absolventi univerzity
Spracovanie, príprava, realizácia, spracovanie   papierovej formy, elektronickej formy. Následne vyhodnotenie, komunikácia   a zdieľanie riešení.

2006 - 2014

Samohodnotiaca správa – príprava a spracovanie samohodnotiacej správa podľa modelu CAF 2006 na   MTF STU v Trnave v rámci súťaže o Národnú cenu kvality. získané ocenenie: Ocenený finalista   Národnej ceny SR  za kvalitu  v roku 2008 v kategórii organizácie  verejného sektora.

2008

Spracovanie akčných plánov zlepšovania a ďalších relevantných dokumentov v súvislosti s manažérstvom kvality na fakulte univerzity.

2008 - 2014

Spolupráca na projekte Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania ITMS 26110230042,   operačný program Vzdelávanie, financovanie z Európskeho sociálneho fondu

2012 - 2014

Autoevaluačná správa k projektu – vypracovanie správy k projektu Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania.

2014

Konzultantka diplomovej práce bakalárskej práce v oblasti kvality a procesného riadenia študenta na MTF STU v Trnave

2009 - 2010

Dizertačná práca – na záver doktorandského štúdia som obhájila dizertačnú prácu z oblasti kvality: „Modely kompetentností a ich uplatnenie v podmienkach univerzitného manažmentu".

2012 - 2014

Členka riešiteľského tímu KEGA 037STU-4/2012 „ Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo, MTF STU