Ján Čupka

Ing. Ján Čupka

Ing. Ján Čupka

FUNKCIA
člen

OSOBNÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE

 • tréner, konzultant, audítor a hodnotiteľ systémov manažérstva,
 • hodnotiteľ Národnej ceny SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF,
 • hodnotiteľ Spätnej väzby modelu CAF,
 • hodnotiteľ Modelu Q-FOR,
 • EOQ certifikovaný audítor kvality,
 • AIVD certifikovaný lektor vzdelávania dospelých ČR a SR,
 • audítor logistiky v príprave (plné kompetencie v roku 2015),
 • expert tréningov manažmentu s využitím moderných didaktických technológií,
 • expert pre oblasť projektového manažmentu,
 • expert pre oblasť procesného manažmentu vrátane požiadaviek na aplikačný SW,
 • expert pre oblasť HR manažmentu smerujúc k učiacej sa organizácii,
 • tvorca metodík hodnotenia výkonnosti a spokojnosti interných a externých zainteresovaných strán,
 • tvorca vzdelávacích, konzultačných a hodnotiacich manuálov,
 • aktívny prednášateľ na odborných konferenciách,
 • moderátor a facilitátor na stretnutiach odborníkov, workshopoch a konferenciách,
 • prispievateľ do odborných časopisov.

PRAX
2006 - súčasnosť  
Tréner, poradca, lektor, audítor a posudzovateľ systémov manažmentu
Ing. Ján Čupka, OSVČ, ČR

2002 - súčasnosť 
Tréner, poradca, lektor, audítor a posudzovateľ systémov manažmentu
Ing. Ján Čupka - JKC, SZČO, SR

1994 - 2002
Lektor, konzultant, audítor a posudzovateľ systémov manažmentu
MASM Žilina a Systémy kvality Martin

1987 - 1994
Skúšobný technik, vedúci laboratória, vedúci riadenia kvality
Tesla Liptovský Hrádok, a.s.

Profesijný prístup

Vediem tímy pri návrhu, implementácii, hodnotení a podnecovaní zlepšovania systémov manažérstva. Moje pôsobenie v organizáciách priemyselnej sféry, verejného sektora a služieb je založené na:

 • cielenom a štruktúrovanom prístupe k riešenej problematike,
 • vnímaní požiadaviek a očakávaní relevantných zainteresovaných strán,
 • vnímaní kľúčových súvislostí,
 • vyvažovaní projektovo - procesného prístupu,
 • efektívnej štruktúre ukazovateľov výkonnosti a spokojnosti,
 • preväzovaní štruktúr systému a
 • primeranej IKT podpore.