Iveta Paulová

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA.

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA.

2014   - Doteraz

Centrum   výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. , zakladateľ a predseda  (CVZP,o.z)
Vzdelávanie, poradenstvo, hodnotenie a projekty   v oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácií (vrátane verejnej   správy) – ide o synergiu a prepojenie efektívneho riadenia   organizácie, environmentálneho a sociálneho hľadiska – hľadanie spôsobov   pre organizácie byť osožný pre spoločnosť, občanov, zlepšovanie, inovácie,   vytvorenie modelu ZET pre hodnotenie systémového prístupu k spoločenskej   zodpovednosti organizácii v SR, organizovanie národných   a medzinárodných konferencií

2011 - Doteraz

Vysoká škola   manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle programs, pracovisko   Bratislava (VŠM)
Vysokoškolský učiteľ: oblasť manažmentu, riadenie ľudských   zdrojov, spoločenská zodpovednosť organizácii, zlepšovanie a inovácie   v oblasti manažmentu, uplatňovanie manažérskych nástrojov pre   zlepšovanie.

2012-2013

Fond sociálneho rozvoja (FSR), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Hodnotiteľka projektov v sociálnej oblasti
Metodik modelu CAF(model pre zlepšenie kvality a zefektívnenia riadenia verejnej správy )

2002 - 2011

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave(MTF STU)
Vysokoškolský učiteľ: oblasť manažérstva kvality, zlepšovanie procesov, audity kvality, uplatňovanie nástrojov a metód  manažmente, spoločenská zodpovednosť   organizácií, komplexné manažérstvo kvality, monitoring spokojnosti zákazníkov.
Vedúca riešiteľka vedeckých a odborných projektov aj pre prax.
Metodik modelu CAF

1996 - 2002

DECOM, s r.o. Trnava
Člen vrcholového manažmentu, manažérka kvality   a environmentu, projektová manažérka

1984 - 1996

VUJE, a.s.   Trnava
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu, manažérka kvality – vedúca   oddelenia zabezpečovania a riadenia kvality

1981 - 1984

EBO V1 Jaslovské Bohunice

Vzdelávanie a príprava

2016 - 2017

MBA - ESBM: European School Business and Management , Praha, ČR

2004

docent - MTF STU so sídlom v Trnave, STU v Bratislave

1996 - 2002

PhD. - MTF STU so sídlom v Trnave, STU   v Bratislave

1986 - 1991

Ing. - CHTF SVŠT (STU) Bratislava

1977   - 1981

Stredná priemyselná škola chemická, Šaľa

 

DOPLŇUJÚCE   INFORMÁCIE – Skúsenosti, prax, iné aktivity

1997 - doteraz.

Spolupráca s   Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (UNMS SR)
Vedúci posudzovateľ Národnej   ceny SR za kvalitu (EFQM model výnimočnosti a model CAF)
Vedúci posudzovateľ Národnej   ceny SR za spoločenskú zodpovednosť (model ZET)
Predseda   hodnotiteľskej komisie  - Cena za najlepší   publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života
Predseda hodnotiteľskej   komisie: TOP manažér kvality
Organizátorka medzinárodných konferencií v oblasti   manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti
Hodnotiteľka projektov a prác pre oblasť kvality   a spoločenskej zodpovednosti
Poradca a školiteľ v oblasti efektívneho riadenia   organizácií (vrátane verejnej správy) a spoločenskej zodpovednosti   organizácií
Spoluriešiteľka národného projektu Efektívna verejná správa,   členka implementačného tímu.
Spoluriešiteľka Národného programu kvality na roky 2013 – 2016 a   2017 – 2021 (schválený Vládou SR)

2013 - 2017

Predseda odbornej sekcie Rady Národného programu kvality SR (NPK SR) pre   oblasť Spoločenská zodpovednosť organizácií
Členka strategickej skupiny NPK SR

1993 - doterza

Ostatné podnikateľské subjekty a organizácie verejnej správy:
Poradca a lektor implementácie systému manažérstva kvality (QMS)  v organizáciách podnikateľského subjektu aj   verejnej správy (od roku 1993 - 2015), audítor, poradca, metodik pre QMS vo   viac ako 50 organizáciách
Externý certifikačný audítor na QMS (od roku 1997 - 2017),
Poradca pri zefektívňovaní riadenia v organizáciách (reorganizácia,   reštrukturalizácia organizácii), organizácia a riadenie, riadenie   ľudských zdrojov, manažérske zlepšovania a inovácie

Udelené ocenenia

2002 - TOP manažérka kvality pre podnikateľský   subjekt

2009 - TOP manažérka kvality pre   sektor verejnej správy

2013 - Udelenie Zlatého certifikátu   audítora kvality

Členstvo v redakčných radách odborných publikácií

Kvalita a spoločenská zodpovednosť  (DRAM Žilina)
Manažment vecí verejných (Slovenská akadémia manažmentu,  Bratislava)
Fórum manažéra   (Vivaeduca Trnava)

Publikačná činnosť

Viac ako 130 odborných a vedeckých článkov/publikácii   a monografií v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti organizácií v SR i medzinárodnom   prostredí. Najnovšie:
Paulová, I., Šurinová, Y: Audity kvality, Wolters Kluwer, 2014.   ISBN978-80-8168-013-7, s. 104
Paulová, I: Komplexné manažérstvo kvality, Wolters Kluwer, 2014 ISBN   9788080785741
Paulová, I.: Prístup k manažérstvu kvality vo vzdelávacích inštitúciách.,   2010, MPC Trenčín
Paulová, I.: a kol.: Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s   požiadavkami trhu v SR. Alumni Press Trnava 2010, 296 s. ISBN   978-80-8096-129-9