Alexander Tomčík

FUNKCIA
člen

Doterajšie pozície
1968 - 1982
Výskumno – vývojový ústav ZTS Martin
skúšobný technik špecialista

1983 - 1990
Generálne riaditeľstvo ZTS Martin
špecialista pre rozvoj

1990 - 1994
KOMES a.s. Martin
obchodný zástupca

1994 - 2014
MASM Systémy kvality Martin, MASM Žilina, SSK, ÚNMS SR, KU Ružomberok, ŽU Žilina, MTF STU Trnava, COPO SSK Žilina
posudzovateľ, audítor, skušobný komisár, konzultant a lektor

Kľúčové kompetencie a znalosti:

 • Posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu v rokoch 1997 až 2012
 • Konzultant a posudzovateľ Modelu CAF pre verejnú správu
 • Hodnotiteľ Externej spätnej väzby modelu CAF
 • Certifikovaný audítor EOQ - Česká společnosť pro jakost , Certifikovaný audítor kvality – Copo SSK
 • Certifikovaný manažér jakosti – Česká společnosť pro jakost
 • Certifikovaný lektor vzdelávania dospelých v Slovenskej republike a Českej republike - AIVD
 • 20-ročné skúsenosti s implementáciou, preverovaním a vzdelávaním v oblasti systémov manažérstva v organizáciách poskytujúcich služby, verejnej správy, vysokoškolského vzdelávania a v priemyselných odvetviach (automobilový priemysel, elektrotechnika, strojárstvo)

Ostatné znalosti:

 • Dlhoročné skúsenosti s hodnotením podľa Modelu Excellence EFQM (posudzovateľ Národnej Ceny Slovenskej Republiky za Kvalitu v rokoch 1997 až 2012), zastúpenie organizácií poskytujúcich služby 30%
 • Skúsenosti s aplikáciou a hodnotením podľa Modelu CAF (poradca a posudzovateľ v rokoch 2003 až 2014), zastúpenie organizácií poskytujúcich služby (verejná správa) 100%
 • Skúsenosti konzultanta pre systémy manažérstva kvality, environmentu a BOZP v organizáciách (cca 40 organizácií), zastúpenie organizácií poskytujúcich služby (zdravotníctvo, doprava, obchod, bankovníctvo) 20%
 • Skúsenosti audítora vykonávajúceho interné a externé audity podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, za-stúpenie organizácií poskytujúcich služby 20%
 • Skúsenosti lektora pre systémy manažérstva kvality, environmentu, BOZP, modely vynimočnosti EFQM a CAF,
 • spoločenskej zodpovednosti – ISO 26000 (cca 765 vzdelávacích aktivít), zastúpenie organizácií poskytujú-cich služby 50%