Albert Németh

Ing. Albert Németh

Ing. Albert Németh

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
2000 - Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
_______________________________________________________________________

PRAX – pracovné skúsenosti

2012 – dodnes
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF

2010 – 2012
Ministerstvo financií SR, Bratislava
Poradca štátneho tajomníka pre finančné vyjednávanie s EÚ a garant manažérstva kvality

2009 – 2011
Algail s.r.o, Sládkovičovo
Indecosoft Slovakia a.s., Bratislava
WWW Construction a.s., Bratislava
CEO, predseda predstavenstva

2008 – 2009
SZČO – manažérstvo kvality, finančné poradenstvo, príprava a realizácia projektov

2007 – 2007
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava
Riaditeľ odboru metodiky a publicity ESF

2000 – 2007
Ministerstvo financií SR, Bratislava
2 roky referent, 5 rokov riaditeľ odboru rozpočtu EÚ
_________________________________________________________________________________

Osobné zručnosti a skúsenosti v oblasti manažérstva kvality

2000 – 2007
Vedúci samohodnotiteľov MF SR, získanie ocenení Committed to Excellence a Recognised for Excellence 3 a 4 hviezdy
Ministerstvo financií SR

2008 - 2011
Konzultácie pri zavedení manažérstva kvality, finančné poradenstvo, príprava a realizácia projektov v oblasti manažérstva kvality
Algail s.r.o., Indecosoft Slovakia a.s., WWW Construction a.s.

2010 – 2012
Odborný garant manažérstva kvality, získanie ocenenia Recognised for Excellence 5 hviezd
Ministerstvo financií SR

2012 - dodnes
Garant zavedenia riadenia kvality v riadení ESF
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2008 - dodnes
Posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu a hodnotiteľ Externej spätnej väzby modelu CAF
Vedúci posudzovateľ modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
_________________________________________________________________________________

Doplňujúce informácie

Projekty:
Projekt zavedenia manažérstva kvality na Ministerstve financií SR ako prvej organizácie ústrednej štátnej správy na svete, ktoré získalo postupne všetky ocenenia Recognised for Excellence

Vypracovanie opatrenia 4.2 v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – manažérstvo kvality

Prezentácie:
Prezentácie na desiatkach konferencií a seminárov v zahraničí a v SR k manažérstvu kvality (zavedenie na MF SR, skúsenosti posudzovateľa a riadenie kvality na MPSVR SR)

Vyznamenania a ocenenia:
Ďakovné listy od predsedov vlád a ministrov k vyjednávaniam s EÚ a manažérstvu kvality

Členstvá:
Člen viacerých výborov Rady ministrov za SR a Európskej komisie
Člen monitorovacích výborov pre EÚ fondy
Člen strategickej skupiny NPK SR
Predseda sekcie Rady NPSK pre oblasť verejná správa