Poplatky

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016

Súťaž je financovaná z prostriedkov vyhlasovateľa, poplatkov účastníka. Účastník súťaže v priebehu súťaže hradí:

Registračný poplatok, ktorý zahŕňa účasť zástupcov účastníka súťaže na špecializovanom školení o vybranom modeli kvality a o písaní samohodnotiacej správy.

Poplatok za hodnotenie, ktorý zahŕňa posúdenie samohodnotiacej správy účastníka tímom posudzovateľov, stretnutie zástupcov organizácie pred posúdením s vedúcim posudzovateľom, posúdenie na mieste tímom posudzovateľov priamo u účastníka súťaže a ďalšie náklady spojené s organizačným zabezpečením súťaže.

_______________________________________________________________________________________

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR

Registračný poplatok: 250 EUR

Poplatok za hodnotenie:

Ročný obrat spoločnosti v EUR Poplatok v EUR
nad do
- 300 tis. 2 500,- + (obrat v tis. EUR) x 0,7
300 tis. 1 mil. 3 200,- + (obrat presahujúci 300 tis. EUR v tis. EUR) x 0,267
1 mil. 10 mil. 4 000,- + (obrat presahujúci 1 mil. EUR v tis. EUR) x 0,1)
10 mil. - 6 000,-  

* Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurá. Poplatok je uvedený vrátane 20% DPH.

Príklad výpočtu:
Spoločnosť s obratom 380 tis. EUR použije k výpočtu riadok tabuľky pre interval od 300 tisíc EUR do 1 milióna EUR. Tržby presahujúce hranicu 300 tis. EUR predstavujú v tomto prípade 80 tis. EUR.

Poplatok predstavuje: 3 200 + (80 x 0,267) = 3 200 + 21,36 = 3 221,- EUR.

VEREJNÝ SEKTOR

Registračný poplatok: 250 EUR

Poplatok za posúdenie:

Ročný rozpočet organizácie v tis. EUR Poplatok v EUR
nad do
- 300 1 500,- + (rozpočet v tis. EUR) x 0,45
300 - 2 950,-  

* Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurá. Poplatok je uvedený vrátane 20% DPH.

Príklad výpočtu:
Organizácia s rozpočtom 150 tis. EUR použije k výpočtu riadok tabuľky pre interval do 300 tis. EUR.

Poplatok predstavuje: 1 500 + (150 x 0,45) = 1 500 + 67,50 = 1 568,- EUR.