Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 3. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti.

Súťaž je určená pre podnikateľské subjekty i organizácie verejnej správy, ktoré vo svojej stratégii a činnosti každodenne uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibilty – CSR). Tie sú v rámci súťaže posudzované v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je založená na hodnotení úrovne uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Tá je v rámci súťaže posudzovaná v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. Termín na prihlásenie sa do súťaže je 18. marec 2016.

 

1. informácia o NCSRSZ 2016
Prihláška do súťaže

Poplatky