Národná cena SR 2017

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil dňa 20. novembra 2017 výsledky súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, ako i ďalších súťaží vyhlasovaných v oblasti kvality. Podujatie bolo vyvrcholením 18. ročníka národnej ceny za kvalitu a 4. ročník národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť, v rámci ktorého prihlásené organizácie prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií.

oceneni

Odovzdávanie ocenení sa konalo v predvečer 14. medzinárodnej konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Slávnostný večer sa konal v Hoteli Bôrik a pozvanie na slávnostný večer prijali štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia akademickej obce a zástupcovia podnikateľskej sféry.

Ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží, pána Michala Ľacha, a predsedu ÚNMS SR, pána Pavla Pavlisa.

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2017

Víťaz súťaže:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže:

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (kategória C – organizácie verejného sektor)

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2017

Víťazi súťaže:

Vodohospodárska výstavba, š.p. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky alebo poskytujúce služby)Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť:

Trenčiansky samosprávny kraj (kategória C – organizácie verejného sektora)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2017

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár- publicista):

Richard Medal a Mikuláš Huba s príspevkom pod názvom Hrozí nám negramotnosť?, uverejneným v denníku SME dňa 7.6.2017.

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):

Hajnalka Németh s príspevkom pod názvom Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme, uverejneným v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť dňa 1.12.2016.

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):

Kristína Zgodavová, Oto Hudec a Pavol Palfy z Technickej univerzity v Košiciach, ktorých vedecký príspevok s názvom Culture of quality: insight into foreign organisations in Slovakia bol uverejnený dňa 4.4.2017 v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence.

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):

Matej Masár, ktorý svoju diplomovú prácu s názvom Manažment rizika projektu výrobku v podniku úspešne obhájil na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2017

Kategória A) súkromný sektor:

Michal Čierny, riaditeľ kvality, Matador Automotive Vráble a.s., Vráble

Kategória B) sektor verejnej správy:

Mária Dologová, riaditeľka odboru stratégie a integrovaného manažérskeho systému, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenenie získala:

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.