Národná cena SR 2016

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Rok ubehol ako voda a opäť prišiel november – mesiac v mnohých krajinách bohatý na rôzne podujatia úzko späté s kvalitou. V slovinskej Ľubľane sa napríklad konalo 11. európske fórum zamerané na kvalitu vysokého školstva (EQAF), v čínskom Šanghaji zasa 10. medzinárodná konferencia o kvalite a bezpečnosti potravín, v Amerike oznámili výsledky Baldrigeovej ceny za kvalitu a vo Varšave odovzdali Poľskú cenu kvality. No a na Slovensku sme predstavili víťazov a ocenených súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a iných „kvalitárskych" súťaží.

Slávnostný večer sa uskutočnil 8. novembra 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Pozvanie prijali mnohé významné osobnosti politického, akademického i kultúrneho života. Práve ich prítomnosť bola pre všetkých ocenených i ostatných prítomných hostí znakom, že i problematika kvality a spoločenskej zodpovednosti patrí medzi prioritné oblasti, ktorými sa musíme neustále zaoberať.

Počas slávnostného večera boli odovzdané:
• ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016,
• ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016,
• ocenenia v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2016,
• ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016,
• titul Efektívny používateľ modelu CAF,
• ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Ocenení si získané ocenenia prebrali z rúk Pavla Pavlisa, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, a Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie. Víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 odovzdal cenu i Peter Žiga, minister hospodárstva SR.

Národná cena SR za kvalitu
Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť sú najprestížnejšími cenami v danej oblasti na národnej úrovni. Svojimi náročnými kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch. Hodnotitelia mali neľahkú úlohu – z veľkého množstva prihlásených vybrať tie najlepšie organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality a spoločenskej zodpovednosti a zaradiť sa tak medzi tie najlepšie organizácie nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Víťazi súťaže Národná cena SR za kvalitu:

  • KiaMotors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
  • Trnavská univerzita v Trnave (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za kvalitu:

  • Mestská časť Bratislava-Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu:

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu:

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť:

  • Obec Biely Kostol (kategória C – organizácie verejného sektora)

Top manažéri kvality

Kvalita každej organizácie, jej produktov, jej fungovania, jej výkonnosti, často úzko súvisí s výsledkami práce jej manažéra kvality. Dobrí manažéri kvality musia byť tí správni ľudia na správnom mieste. Ich neľahkú prácu chceme vyzdvihnúť a oceniť a práve k tomu slúži súťaž Top manažéri kvality. Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality za ich osobný podiel v oblasti budovania, rozvoja a trvalého zlepšovania systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Kategória A) súkromný sektor:
Ľubomír Lengyel, regionálny manažér kvality, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., odštepný závod Leather Košice

Kategória B) sektor verejnej správy:
Pavel Večeřa, manažér kvality, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Cena za najlepší publicistický príspevokv oblasti kvality práce, produkcie a života

Ak chceme prispieť ku zvyšovaniu kvality, nemusíme byť nutne manažérmi kvality. Šíriť pozitívne povedomie o kvalite sa dá i písaným slovom a autorom vynikajúcich publikovaných príspevkov a prác je venovaná súťaž Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života. Súťaž oceňuje hodnotnú prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl zameranú na oblasť kvality.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár - publicista):

Ivana Potočňáková
Najlepší príspevok tejto kategórie má názov Môže byť život v tme kvalitný? a bol uverejnený v odbornom časopise KVALITA & spoločenská zodpovednosť

Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):

Ivan Láska
Víťazný príspevok tejto kategórie bol uverejnený v odbornom časopise Pro IN a má názov Prognózovanie dopytu a ponuky na trhu práce ako významný nástroj zvýšenia využívania ekonomického potenciálu krajiny a rastu produktivity práce.


Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):

Peter Madzík
Ocenený vedecký príspevok s názvom Increasing Accuracy of Kano Model – a Case Study bol uverejnený v karentovanom časopise Total Quality management & Business Excellence.

Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):

Martina Gergelová
Víťazná diplomová práca má názov Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s. a bola obhájená na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Externá spätná väzba modelu CAF

Externá spätná väzba modelu CAF (ESV) bola vytvorená s cieľom poskytnúť implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy pridanú hodnotu. Cieľom tejto metodiky je zhodnotenie správnej implementácie modelu CAF podľa odporúčaných desiatich krokov, systematického prístupu k plneniu ôsmich princípov výnimočnosti a predovšetkým aktívnej angažovanosti vedenia, všetkých zamestnancov, ako aj zainteresovaných strán organizácie na procese zlepšovania. Úspešné hodnotenie ESV vedie k udeleniu medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Titul získala: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ocenenie za celoživotný prínosv oblasti kvality

Je už tradíciou, že sa v rámci slávnostného večera oceňujú i významné osobnosti, ktoré, ako už napovedá názov, kvalite zasvätili celý svoj profesijný a mnohokrát i osobný život. Toto ocenenie je vyjadrením poďakovania a obdivu za všetku ich snahu a energiu, ktorú vynaložili na podporu a propagáciu kvality ako cesty k lepšiemu životu celej spoločnosti.

Ocenenie si prevzal: Ing. Mikuláš Čollák