Ako sa stať členom

Vznik členstva

Členstvo v združení vzniká:

  • Členmi združenia sa stávajú záujemcovia o členstvo v združení, ktorí boli prijatí a odsúhlasení správnou radou združenia za riadnych členov združenia na základe ich písomnej prihlášky o členstvo poslanej na e-mail cvzp@cvzp.sk, resp. vyplnením online prihlášky.
  • Uhradením členského príspevku.

Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká:

  • Vystúpením člena zo združenia, ktorý toto rozhodnutie zašle písomne na adresu združenia.
  • Zrušením členstva v združení uznesením správnej rady združenia, ak činnosť člena združenia nie je v súlade so stanovami združenia.
  • Zánikom subjektu člena združenia ako samostatnej právnickej osoby.
  • Neuhradením členského príspevku za príslušný kalendárny rok.
  • Zánikom združenia.