Členstvo

Členstvo v združení

Štatút združenia

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z. (CVZP o.z.) bolo založené za účelom podpory:

  • implementácie modelu výnimočnosti EFQM v organizáciách verejného a súkromného sektora (samohodnotenie, benchmarking) s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť, trvalú udržateľnosť a dosiahnuť výnimočnosť,

  • implementácie modelu CAF v organizáciách verejného sektora (samohodnotenie, benchmarking) s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť,

  • programu spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) vrátane firemnej kultúry a etiky v podnikaní,

  • združovať členov a podporovať občianske iniciatívy a činnosť členov združenia v oblasti zvýšenia povedomia výnimočnosti organizácií s dôrazom na kvalitu produktov a služieb a zodpovedného podnikania,

  • šírenia a výmeny informácií, realizácie vzdelávania v oblasti zvýšenia povedomia kvality produktov a služieb, výnimočnosti a trvalej udržateľnosti organizácií vrátane zodpovedného podnikania, firemnej kultúry a etiky v podnikaní,

  • aktívneho presadzovania nových poznatkov a najlepších praktík z oblasti produktivity, inovácií a konkurencieschopnosti do priemyslu SR i verejného života všetkých občanov Slovenska.

Združenie CVZP združuje fyzické osoby, organizácie podnikateľského sektora a organizácie verejnej správy, ktorých aktivity sú cielené na zvyšovanie kvality produkcie a poskytovaných služieb, dosahovanie výnimočnosti a konkurencieschopnosti, pre všetkých, ktorí tieto základné pravidlá napĺňajú. Pre členov Združenia CVZP organizuje aktivity tak, aby im v napĺňaní ich vízií aktívne napomáhalo a spoločnými silami dosiahli svoj cieľ.

Členmi združenia sa môžu stať nielen organizácie, ktoré sa stali víťazmi a ocenenými v súťažiach Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, a tie, ktoré sa pripravujú na získanie týchto cien, ale aj tie organizácie, ktoré sa chcú systematicky zlepšovať a dosahovať vyššiu úroveň výkonnosti.