BEZPLATNÝ INFORMAČNÝ SEMINÁR K SÚŤAŽIAM

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2016
NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2016

Termín a miesto konania: 3. február 2016 - Spolcentrum Svit
Termín a miesto konania: 17. feburár 2016 - Štúdio Olympia, Divadlo Nová scéna Bratislava


Program seminára:

10.00 – 10.30 Registrácia účastníkov
10.30 – 10.40

Otvorenie seminára
zástupca ÚNMS SR

10.40 – 11.00


Harmonogram súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 a Národná cena SR
za spoločenskú zodpovednosť 2016
zástupcovia ÚNMS SR
11.00 – 11.30

Skúsenosti s účasťou v súťaži NCSRK 2015 a NCSRSZ 2015  a ich dopad na organizáciu
zástupca ocenenej organizácie
11.30 – 12.15

Skúsenosti a rady posudzovateľova súťaže NCSRK a NCSRSZ
vedúci posudzovatelia NCSRK a NCSRSZ
12.15 - 12.30 Diskusia
12.30 – 13.00 Coffee break
13.00 – 13.30 Model výnimočnosti EFQM a samohodnotenie
vedúci posudzovateľ NCSRK
13.30 – 14.00

Model CAF a samohodnotenie
vedúci posudzovateľ NCSRK
14.00 – 14.30

Model ZET a samohodnodnotenie
vedúci posudzovateľ NCSRSZ
14.30 – 15.00 Diskusia a záver

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania: Spolcentrum, SNP 142, 059 21 Svit
Miesto konania: Štúdio Olympia, Divadlo Nová scéna, Zivnostenská 1, 812 14  Bratislava

Prihlášky:
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr dva dni pred uskutočnením seminára na e-mailovú adresu kvalita@normoff.gov.sk alebo prostredníctvom online formulára na www.npksr.sk 

Garant a organizátor seminára:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Útvar kvality
Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15
Tel: 02/57 485 121, 315
e-mail: kvalita@normoff.gov.sk 

Spoluorganizátor seminára:
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z. - www.cvzp.sk 

Mediálny partner seminára:
Česko Slovenský odborný časopis KVALITA - www.casopiskvalita.sk

 

Pozvánka a prihláška na stiahnutie