Zrealizované aktivity 2016

Spoluorganizátor bezplatného informačného seminára k Národnej cene SR za kvalitu 2016
a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť 2016
- príprava odborného programu seminára a administratívno-organizačné zabezpečenie bezplatného
seminára k súťažiam

Spoluorganizátor XIII. medzinárodnej konferencie o kvalite
- príprava odborného programu konferencie a administratívno-organizačné zabezpečenie konferencie
- príprava a zabezpečenie kultúrneho programu

foto  foto 
 foto  

Vzdelávanie účastníkov v rámci súťaže NCSRK 2016 a NCSSZ 2016

Organizačné a technické zabezpečenie súťaže NCSRK 2016 a NCSRSZ 2016

Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016

Súťaž Top manažéri kvality roka 2016

Externá spätná väzba modelu CAF

Zabezpečenie preškolenia posudzovateľov Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť