Aktivity

aktivity

Vzdelávanie (kurzy a školenia)
Pozn. školenie je možné zabezpečiť aj in house – priamo vo firme pri min počte 8 zamestnancov.

Model ZET – model spoločenskej zodpovednosti organizácií

Jedno resp. dvojdňové školenie je určené pre organizácie podnikateľského subjektu, ale aj verejnej správy a pre osoby so záujmom získať:

•  vedomosti o systémových prístupoch k uplatňovaniu spoločenskej zodpovednosti organizácií a spôsobe jej hodnotenia
    pomocou modelu ZET, ktorý je zároveň metodikou pre Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť,

•  postup implementácie konkrétneho modelu ZET a spôsobe spracovania samohodnotiacej správy k modelu ZET vrátane
    jeho kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia.

Štandardy a normatívne požiadavky pre uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR)

Jedno resp. dvojdňové školenie je určené všetkým záujemcom o implementáciu spoločenskej zodpovednosti organizácií - verejná správa aj súkromný sektor. Cieľom školenia je pochopenie usmernení normy ISO 26000 – „Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti" a osvojenie si praktických návykov pri presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti v organizácii, identifikovaní, stanovovaní a hodnotení kľúčových oblastí a tém spoločenskej zodpovednosti, integrácii spoločenskej zodpovednosti do činnosti organizácie, zavádzaní auditovania a hodnotenia spoločenskej zodpovednosti v organizácii.

Manažér spoločenskej zodpovednosti

Kurz  je určený pre všetkých so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti manažérstva spoločenskej zodpovednosti organizácií. Absolvent si osvojí prístupy a podstatu súčasného vnímania spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR). Je schopný samostatne uplatňovať CSR. Získa vedomosti a zručnosti na implementáciu CSR do organizácie. Ide o modulárny kurz  (4 dvoj- trojdňové moduly). Výstupom je získanie osvedčenia Manažér spoločenskej zodpovednosti.

Poradenstvo (analýza, spracovanie projektov, odborná expertíza, koučing, poradenstvo, námety na zlepšenie, spracovanie akčných plánov zlepšovania)

CVZP, o.z. zabezpečuje poradenstvo pri:

•  implementácii systémového prístupu k spoločenskej zodpovednosti organizácií v súlade s modelom ZET alebo návodovou
    normou ISO 26 000. Súčasťou je poradenstvo pri zmene firemnej kultúry, procesného manažérstva, leaderhipu, motivácii
    zamestnancov, sledovaniu spokojnosti zainteresovaných strán a pod.., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou úspešnej
    spoločensky zodpovednej organizácie,

•  implementácii modelov TQM (EFQM model výnimočnosti, model CAF, Efektívny užívateľ modelu CAF) pre podnikateľské
    subjekty, verejnú správu vrátane vzdelávacích inštitúcií, samospráv, miestnych a obecných úradov...

•  uplatňovaní manažérskych a inovačných nástrojov pre zefektívnenie riadenia organizácie