Aktivity

Zrealizované aktivity v roku 2014:

Spoluorganizátor bezplatného informačného seminára k Národnej cene SR za kvalitu
a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť

- príprava odborného programu seminára a administratívno organizačné zabezpečenie bezplatného
seminára k súťažiam

foto foto
   

Spoluorganizátor XI. národnej konferencie o kvalite

- príprava odborného programu konferencie a administratívno organizačné zabezpečenie konferencie
- príprava a zabezpečenie kultúrneho programu

foto foto
   

Metodické a organizačné zabezpečenie priebehu súťaží
k Národnej cene SR za kvalitu a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť 

- vzdelávanie účastníkov súťaže k modelu výnimočnosti EFQM, k modelu CAF, k spoločenskej
zodpovednosti organizácií,
- zabezpečenie individuálneho posúdenia samohodnotiacich správ účastníkov súťaží,
- zabezpečenie vypracovania hodnotení samohodnotiacich správ účastníkov súťaží v spolupráci s posudzovateľmi,
- zabezpečenie hodnotiacich rozhovorov s účastníkmi súťaží,
- zabezpečenie posúdenia na mieste,
- zabezpečenie vypracovania spätných správ z posúdení na mieste a zaslať ho vyhlasovateľovi súťaže

 
Vypracovanie modelu hodnotenie súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 
Vytvorennie novej metodiky pre hodnotenie spoločenskej zodpovednosti – tzv. model ZET, ktorý
predstavuje účinný a dobrovoľný nástroj k systematickému prístupu implementácie spoločenskej
zodpovednosti do organizácie a zároveň metodiku hodnotenia jej úrovne.

Zdôrazňuje záväzok manažmentu implementovať prvky spoločenskej zodpovednosti do manažérstva
organizácie od strategickej úrovne až po operatívne činnosti.

 
Externá spätná väzba modelu CAF 2014
- zabezpečenie individuálneho hodnotenia vypracovaných podkladov uchádzača o Externú spätnú väzbu modelu CAF,
- zabezpečenie vypracovania hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF,
- zabezpečenie a zrealizovanie hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF,
- zabezpečenie vypracovania spätných správ z hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF,
- spolu s Národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAFl zabezpečenie organizačno-technickej a administratívnej činnosti spojenej s priebehom odovzdania Titulu Efektívny používateľ modelu CAF.
 
Zabezpečenie školenia posudzovateľov Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť