MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

konfera

29. - 30. 5. 2018
Aula Pazmaneum, Trnavskej univerzity v Trnave

Spoločenská zodpovednosť – pojem, ktorý môžeme nájsť vo všetkom okolo nás, v každodennom živote každého jedinca. Stretávame sa s ňou dennodenne - pri výchove detí, pri vedení motorového vozidla, pri nakladaní s odpadom, ale aj v každodennom pracovnom živote. Prejavuje sa v prístupe k dianiu, k okoliu a celej spoločnosti. Pretože, či chceme alebo nie, všetky naše aktivity majú následky, či už zodpovedné, alebo nezodpovedné, pre naše deti, pre našu budúcnosť a aj budúcnosť ďalších generácií.

Cieľom konferencie o spoločenskej zodpovednosti je zvýšiť povedomie verejnosti a predovšetkým pracovníkov verejnej správy o spôsoboch uplatňovania princípov a prístupov k spoločenskej zodpovednosti zo strany organizácie tak, aby bola preukázaná jej užitočnosť pre ľudí, okolie a celú spoločnosť. Budú prezentované príklady dobrej praxe a tiež zdieľané skúsenosti s aplikáciou uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejnej správy a samosprávy.

...aby naše konanie bolo zodpovedné voči nám i našim deťom...    

Ponuka aktivít v roku 2018

aktivity

Časopis KVALITA 4-2017

Časopis KVALITA 4-2017

Milí čitatelia, priaznivci a sympatizanti

Veríme, že pre mnohých z vás bol rok 2017 úspešný a bol naštartovaním pre ešte lepší rok 2018.

Tak ako po iné roky, tak i tento nie je výnimkou, a obsah tohto čísla časopisu prináša najmä informácie z radostných okamihov z oceňovaní organizácií, ale i jednotlivcov. Ide o niekoľkoročnú tradíciu nielen na Slovensku, ale aj u našich susedov – v Čechách a okolitých krajinách Európy. Odovzdávanie národných cien v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti je čerešničkou na torte pre tie najlepšie organizácie, ktoré mali záujem a chuť sa formou súťaže ohodnotiť nezávislými odborníkmi a tak získať obraz o svojej organizácii. Okamihy z týchto súťaží na Slovensku a v Čechách vám prinášame na týchto stránkach.

Avšak nezostali sme dlžní ani tým, ktorí radi získajú nové poznatky a informácie o novinkách v oblasti nových prístupov k zlepšovaniu, inováciám, riadeniu rizík, súčasného náhľadu na vykonávanie auditov. Tému spoločenskej zodpovednosti sme neobišli a prinášame ďalšiu časť Baťových prístupov v organizáciách, teraz na tému vzdelávanie. V inom príspevku sa venujeme spoločenskej zodpovednosti ako zdroja udržateľnosti.

Doba nám prináša vždy nejaké zmeny a posun a rozšírenie vnímania okruhu tém... Takou sa stala aj oblasť zvyšovania kvality produktov, procesov a organizácií ...posúvame hranice myslenia stále ďalej... vychádzajúc z  týchto myšlienok sme pred niekoľkými rokmi rozšírili oblasť tém o spoločenskú zodpovednosť a dostáva sa postupne na platformu inovácií a kreatívneho myslenia. Kreativita nám pomáha hľadať efektívne riešenia na odstraňovanie problémov, resp. pozerať na riešenie iným spôsobom. V tomto čísle vám prinášame rozhovor na tému kreatívneho myslenia s cieľom programovať sa na pozitívne ciele a snažiť sa ich napĺňať.

viac...

Uskutočnila sa 14. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Uskutočnila sa 14. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

 

14. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti 2017

Dňa 21.novembra sa konala v priestoroch zariadenia Úradu Vlády SR – v hoteli Bôrik, tradičná medzinárodná konferencia v rámci Európskeho týždňa kvality a odovzdávania Národných cien SR. Organizátorom a garantom konferencie bol Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo, spoluorganizátorom a partnerom konferencie bolo CVZP, o.z.

viac...