Memorandum o spolupráci medzi Centrom výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti, o. z. a Komorou sociálnych podnikov a společensky odpovědných organizací Brno

Aktivity Centra výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti, o. z. (CVZP, o. z.) sa začínajú postupne rozvíjať a smerujú aj do Českej republiky. Niekoľkoročná neoficiálna spolupráca s Komorou sociálnych podnikov a společensky odpovědných organizací Brno (ďalej len KSP ) vyústila do podpísania Memoranda o spolupráci.

Slávnostný akt podpisu memoranda sa uskutočnil na záver Valného zhromaždenia CVZP, o. z. ktorý bol ako každý rok zorganizovaný u našej hostiteľky a členky CVZP, o. z. umeleckej sklárky a veľkej filantropky - Gordany Turuk v krásnych priestoroch Gordana Glass.

Memorandom o spolupráci medzi KSP a CVZP, o. z,. bolo spečatením dlhoročnej spolupráce medzi oboma subjektmi. Za KSP sa zúčastnil slávnostného podpisu jeho výkonný riaditeľ Marek Juha a za CVZP, o. z. predsedníčka o. z. Iveta Paulová.

Prvou spoločnou aktivitou je príprava cezhraničného projektu, ktorý bol schválený na obdobie dvoch rokov a začína sa od septembra 2018 realizovať.

podpis podpis

ÚSPEŠNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

 konferencia

Jednou z aktivít CVZP je organizovanie medzinárodných konferencií a seminárov v oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácií, ktoré sme organizovali na základe požiadavky iných organizácií.

Zámerom CVZP bolo už dávnejšie zorganizovať vlastnú konferenciu a tým odštartovať sériu stretnutí s osobnosťami a zaujímavými ľuďmi v oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácií vo verejnej správe. Táto téma je našou srdcovkou a vidíme v nej veľký priestor na rozvoj a šírenie dobrých praktík a tým skvalitnenie života všetkých občanov.

Motto konferencie: "Chceme byť nielen konkurencieschopní a dôveryhodní, ale aj osožní pre spoločnosť." Cieľom dvojdňovej konferencie o spoločenskej zodpovednosti bolo zvýšiť povedomie verejnosti a predovšetkým pracovníkov verejnej správy o spôsoboch uplatňovania princípov a prístupov k spoločenskej zodpovednosti zo strany organizácie tak, aby bola preukázaná jej užitočnosť pre ľudí, okolie a celú spoločnosť...

viac ...

Ponuka aktivít v roku 2018

aktivity

Časopis KVALITA 2-2018

Časopis KVALITA 2-2018

Milí čitatelia, priaznivci a sympatizanti

Druhé tohtoročné číslo vychádza v čase, kedy vrcholia dovolenky, deťom prázdniny, a mnohí z vás relaxujú a načerpávajú energiu pre ďalšiu prácu. Avšak sú aj takí, čo pomaly aj zabudli, že nejaká dovolenka bola...

Snažili sme sa vám i do tohto čísla vyskladať množstvo zaujímavých informácií a poznatkov. Zároveň sme sa obzreli za akciami, ktoré boli pre účastníkov veľkou inšpiráciou v rôznych oblastiach. Zachovali sme štruktúru obsahu, ktorú sme si zadefinovali začiatkom tohto roka. Avšak určite v budúcnosti privítame akékoľvek nové podnety aj z vašej strany.

Nebudem prezrádzať, na čo sa pri čítaní môžete tešiť. Verím, že každý si nájde to, čo ho zaujíma, inšpiruje, a je podnetom pre jeho prácu. Využívam tento priestor najmä na poďakovanie všetkým, ktorí nám pravidelne prispievajú a stali sa našimi stálicami. Vzrástol nám záujem o časopis aj u našich susedov v Českej republike, a to nielen ako odberateľov, ale aj prispievateľov. Veľmi nás to teší, ale zároveň i zaväzuje. Budeme preto radi, ak sa podelíte s nami o svoje skúsenosti, názory, postoje alebo myšlienky, ktoré nás obohatia nielen v pracovnom, ale i osobnom raste.

I napriek tomu, že kľúčovým slovom v názve časopisu je KVALITA a pod ním menším spoločenská zodpovednosť, akiste ste pocítili už aj v praxi, že sa súčasné ponímanie týchto dvoch slov posúva oveľa vyššie významom. Od zlepšovania postupne prechádzame k efektívnosti, výkonnosti, výnimočnosti, inováciám (nielen technickým, technologickým, ale najmä manažérskym a strategickým) s ohľadom na udržateľnosť celej spoločnosti a kvality života. Žijeme v turbulencii, kde riešime Priemysel 4.0 a zároveň sa zaoberáme postojmi a prístupmi ľudí ako kľúčovým aspektom výnimočnosti a úspešnosti. Počas dovolenky som si konečne zobrala do rúk knihu, ktorú som si kúpila začiatkom roka. Mnohí z vás ju máte už určite prečítanú. Ide o knihu Dana Browna: Pôvod. Pri jej čítaní mi hrmeli hlavou mnohé myšlienky. Sú aktuálne aj pre témy, ktorým sa v našom časopise posledné obdobie venujeme.

V mene redakčnej rady vám želám pekné a pohodové leto. Na jeseň nás zas čaká množstvo zaujímavých aktivít, tak sa na ne patrične a po svojom pripravujme.

Iveta Paulová
šéfredaktorka

viac...