Časopis KVALITA 1-2017

Časopis KVALITA 1-2017

V prvom tohtoročnom čísle časopisu KVALITA a spoločenská zodpovednosť bol uverejnený článok od autorky Lucie Mádlovej, zakladateľky a výkonnej riaditeľky Asociace společenské odpovědnosti

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

 

 

ŠKOLENIA 2017

ŠKOLENIA 2017

Model výnimočnosti EFQM a samohodnotenie
Školenie je určené najmä pre podnikateľské subjekty, ale aj pre organizácie verejnej správy, ako aj pre záujemcov o implementáciu modelu výnimočnosti EFQM v organizácii, pre záujemcov o účasť v Národnej cene SR za kvalitu, vrcholový a stredný manažment, manažérov kvality...

Model ZET – model spoločenskej zodpovednosti organizácií
Školenie je určené pre organizácie podnikateľského subjektu, ale aj verejnej správy a pre osoby so záujmom získať vedomosti o prístupoch k uplatňovaniu spoločenskej zodpovednosti a spôsobe jej hodnotenia pomocou modelu ZET...

Model CAF a samohodnotenie
Školenie je určené pre organizácie verejnej správy. Cieľom školenia je zvládnuť metodiku modelu CAF a samohodnotenia,...

Externá spätná väzba modelu CAF
Školenie je určené pre organizácie verejnej správy. Cieľom školenia je zvládnuť metodiku Externej spätnej väzby modelu CAF...

Štandardy a normatívne požiadavky pre uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR)
Školenie je určené všetkým záujemcom o implementáciu spoločenskej zodpovednosti organizácií - verejná správa aj súkromný sektor...

Manažér spoločenskej zodpovednosti
Školenie je určené pre všetkých so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti manažérstva spoločenskej zodpovednosti...

Uskutočnila sa 13. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Uskutočnila sa 13. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

"Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými."

7. - 8. december 2016, Hotel Bratislava, Bratislava

Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivciv oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti stretávajú a zdieľajú svoje poznatky a skúsenosti v daných oblastiach.

Ani tento rok to nebolo ináč v dňoch 7. - 8. 12. 2016 v hoteli Bratislava v Bratislave. Možno skonštatovať, že konferencia sa stretla s veľkým úspechom (na základe ankety, ktorú každoročne účastníci vypĺňajú) a za toto pozitívne vnímanie patrí veľká vďaka všetkým prednášateľom. Organizátorom konferencie bol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) a spoluorganizátorom Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania (CVZP, o.z.). Partnermi konferencie boli Scheidt&Bachmann a Vysoká škola manažmentu.

viac...

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Rok ubehol ako voda a opäť prišiel november – mesiac v mnohých krajinách bohatý na rôzne podujatia úzko späté s kvalitou. V slovinskej Ľubľane sa napríklad konalo 11. európske fórum zamerané na kvalitu vysokého školstva (EQAF), v čínskom Šanghaji zasa 10. medzinárodná konferencia o kvalite a bezpečnosti potravín, v Amerike oznámili výsledky Baldrigeovej ceny za kvalitu a vo Varšave odovzdali Poľskú cenu kvality. No a na Slovensku sme predstavili víťazov a ocenených súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a iných „kvalitárskych" súťaží.

Slávnostný večer sa uskutočnil 8. novembra 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Pozvanie prijali mnohé významné osobnosti politického, akademického i kultúrneho života. Práve ich prítomnosť bola pre všetkých ocenených i ostatných prítomných hostí znakom, že i problematika kvality a spoločenskej zodpovednosti patrí medzi prioritné oblasti, ktorými sa musíme neustále zaoberať.

Bližšie infomácie o ocenených nájdete tu.